Gendereducatie
Cover Historica

Een pleidooi en project voor de integratie van een genderperspectief
in geschiedenisonderwijs

Eeuwen van geschiedschrijving gingen voorbij zonder dat Clio, de muze van de geschiedwetenschap, historici kon inspireren tot onderzoek naar de geschiedenis van haar sekse. De laatste vijfendertig jaar werd een ruime inhaaloperatie gemaakt die resulteerde in een rijke wetenschappelijke productie van vrouwen- en gendergeschiedenis. Vreemd genoeg is hiervan amper iets terug te vinden in het Vlaamse geschiedenisonderwijs. En dat is te betreuren, want door de integratie van een genderperspectief in de geschiedenisles, kan jongeren een genderbewustzijn worden bijgebracht. De onderwijsgids Gezocht: M/V in de les. Een uitgewerkt lessenpakket gendereducatie voor leerkrachten kan hierbij als inspiratie dienen.

Sophie Bollen

Biografie

Louise Henriette van Oranje-Nassau

In de zeventiende eeuw erfde Frederik Willem II van Hohenzollern (1620-1688) als keurvorst van Brandenburg een door de verwoestingen van de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) verzwakt en versnipperd rijk. Hij wist het tot een sterke eenheidsstaat te smeden en zou daarom de geschiedenis ingaan als de ‘Grote Keurvorst’. Zijn echtgenote de Nederlandse prinses Louise Henriette van Oranje Nassau (1627-1667) speelde als keurvorstin bij de naoorlogse ontwikkeling van Brandenburg een belangrijke rol. Hun huwelijk stond aan de basis van de latere koningen van Pruisen en keizers van Duitsland.

Matty Klatter

Migratiegeschiedenis

Verhalen van migrantenvrouwen over het land van herkomst

Het verleden geeft wonderlijk mooie herinneringen. Zonder meteen verhalen van vervlogen tijden als nostalgisch te bestempelen zijn herinneringen aan vroeger definiërend voor hoe iemand nu in het leven staat. In welke mate is dit het geval voor vrouwen die op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen? Hoe denken zij terug aan het land van herkomst? Oftewel hoe herinneren migrantenvrouwen hun geboorteland?

Iris Poesse

Sociale geschiedenis

De frustraties van een burgerlijk engagement

In de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag wordt het archief van Jan te Winkel bewaard. Na zijn dood in 1927 kwam het archief van de hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde, na een aantal omzwervingen, terecht op de afdeling bijzondere handschriften van genoemde bibliotheek. Te Winkel heeft, met een bijna geobsedeerde precisie, zijn leven vastgelegd in dagboeken en brieven, waarbij hij ook noteerde wie hij waar ontmoette in zijn private en wetenschappelijk bestaan. Onderstaande analyse van de verlovingsbriefwisseling tussen Jan te Winkel en Johanna Lodeesen werpt een licht op de levensstijl en meer in het bijzonder op de regels en overwegingen bij de partnerkeuze binnen de gegoede burgerij in het laatste kwart van de 19e eeuw.

Diete Dumans

Genderview

Marijke Ekelschot

In deze rubriek brengt Historica een onderzoeker voor het voetlicht die vanuit haar of zijn discipline reflecteert op de (mogelijke) meerwaarde om te werken vanuit een genderperspectief. Op de Historicapagina van de website van de Vereniging voor Vrouwengeschiedenis VVG kunt u reacties op deze rubriek posten. Op die manier willen Historica en de VVG actief het wetenschappelijke én publieke debat rond genderonderzoek stimuleren.

Deze keer komt radicaalfeministe en taalwetenschapper Marijke Ekelschot aan het woord. Zij was lid van de feministische uitgeverij De Bonte Was en was de levenspartner van radicaalfeministe en juriste Anneke van Baalen. De Bonte Was had als doelstelling het feministische gedachtegoed in Nederland te verspreiden en was daar relatief gezien erg succesvol in omdat de oplage van haar boeken groot was. Als collectief publiceerde De Bonte Was meerdere boeken, waaronder het beroemde Moederboek, waarin werd gebroken met de heersende idealisering van het moederschap. In dit interview spreken we Ekelschot onder andere over haar rol in de vrouwenbeweging, over vrouwen in de historische canon en over van Baalen.

Renate Klinkenberg en Kirsten Zimmerman

Recensie

Biografie over Hilda Verwey-Jonker (1908-2004)

Esmeralda Tijhoff

Recensie

Voorbij de mythe van de ‘eerbare Wehrmachtsoldaat’

Laura Fahnenbruck

Service en nieuwe boeken

De redactie heeft moeite gedaan de rechthebbenden van afbeeldingen in Historica op te sporen. Rechthebbenden van afbeeldingen kunnen zich melden bij de redactie indien zij van mening zijn dat materiaal ten onrechte is gebruikt.